دوره مقدماتی تا پیشرفته ICDL

مشخصات مدرس: سید حسام الدین داودی
مخاطبین دوره : ویژه توانمند سازی خواهران
شروع کارگاه :توافقی
ساعت برگزاری : ۱۲۰ ساعت
تعداد جلسات :۶۰ جلسه
مکان برگزاری: سایت کامپیوتری دانشگاه
دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه

ادامه مطلب