طی حکی از سوی دکتر ابوالفتح عزیزی رئیس دانشگاه ازاد اسلامی ابرکوه سید حامد محقق بعنوان سرپرست جدید مالی این واحد معرفی گردید .