با توجه به صحبت های انجام شده با سازمان مرکزی، انتخاب واحد در زمانی بسیار محدود باز شده است، لذا دانشجویانی که تاکنون موفق به انتخاب واحد نشده اند هرچه سریعتر اعلام نمایند تا به صورت غیر حضوری انتخاب واحد آنها انجام پذیرد،
با تشکر