ردکردن این

روز: دی ۲۰, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد

بازدید ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد،سرکار خانم دکتر طباطبایی به همراه هیات کمیسیون عمرانی استان از دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابرکوه