ردکردن این

روز: شهریور ۱۲, ۱۳۹۸ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

نابینان دسترسی یکسانی به اینترنت ندارند

مشاور رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: رسانه‌ها نقش چشم‌گیری در اشاعه فرهنگ دسترس‌پذیری بین اقشار مختلف جامعه دارند.
Follow Us Social Media

ADVERTISMENT

Are You Ready to Explore the Renewed JupiterX with Advanced User Experience?