Skip to content

نام و نام خانوادگی: سید مسعود صحافی

سمت: کارگزینی هیات علمی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

فعالیت:

 • گزینش واحد کاملا مستقل بوده ودارای دبیرخانه وبایگانی محرمانه می باشد
 • اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و سایر موارد محوله از سوی دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی
 • بررسی  و اظهار نظر پیرامون گزارشات رسیده در ارتباط با اساتید ، کارکنان و دانشجویان
 • پاسخ  به کلیه استعلام های بعمل آمده از طرف دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی در مهلت تعیین شده.
 • پاسخ به استعلام هایی که از ناحیه گزینش های سایر واحد های دانشگاه آزاد اسلامی و یا ارگانهای مختلف انجام می گیرد
 • پاسخ  به کلیه استعلام های بعمل آمده از طرف سایر معاونت ها ، دفاتر و ادارات سطح واحد دانشگاهی
 • انجام تحقیق در مورد افراد اعم از اساتید ، کارکنان و دانشجویان و انعکاس آن به دفتر مرکزی گزینش دانشگاه آزاد اسلامی
 • انجام تحقیقات لازم در زمینه افراد معرفی شده به گزینش و اظهار نظر پیرامون صلاحیت آنها با رعایت موازین شرعی و ضوابط مصوب.
 • گزارش عملکرد اساتید شامل نحوه تدریس و صلاحیت عمومی آنان جهت صدور رأی قطعی از سازمان مرکزی
 • تنظیم و ارسال گزارشات لازم و سایر اطلاعات و آمار خواسته شده از طرف دفتر گزینش.
 • برقراری ارتباط با مراجع قضایی و مراکز اطلاعاتی ونهادی که می تواند درانجام کارهای گزینش خصوصا” تحقیقات ویژه موثرباشد
 • نظارت مستمر برعملکرد کارکنان ، اعضای هیأت علمی و مدرسان حق التدریسی واحد
 • کلیه گزارشات رسیده و اطلاعات بدست آمده در مراحل مختلف گزینش بصورت محرمانه در پرونده گزینش داوطلبان ثبت و ضبط می گردد