ردکردن این

چهارمین همايش ملي “توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك"

حمایت کنندگان تا كنون:

 • دانشگاه تهران
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
 • سازمان امور جنگل ها و مراتع کشور
 • سازمان جهاد کشاورزی استان یزد
 • مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان یزد
 • اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان ابرکوه

تحت حمايت سایت مرجع دانش سيويليكا

محورهای همایش:

 • انرژی های نو و توسعه پایدار
 • انرژی تجدید پذیر و توسعه پایدار
 • صنعت برق و توسعه پایدار
 • مهندسی عمران و توسعه پایدار
 • حقوق و توسعه پایدار
 • شهرسازی و توسعه پایدار
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • معماری و توسعه پایدار
 • منابع آب و توسعه پایدار
 • کشاورزی و توسعه پایدار
 • تعاون و توسعه پایدار
 • صنعت و توسعه پایدار
 • بازار سرمایه و توسعه پایدار

محورهای ویژه استان یزد:

 1. نیروگاه های خورشیدی در استان یزد: فرصت ها و تهدیدات
 2. تهدیدات ناشی از کمبود منابع آب در استان یزد: راه کارهای برون رفت از کم آبی
 3. توریسم درمانی در استان یزد: فرصت ها و تهدیدات
 4. کلان شهر شدن یزد و توسعه پایدار