ردکردن این

وضعیت راه ها و دسترسی شهرستان

راه‌های ارتباطی شهرستان فوق شامل محور ابرکوه ـ  یزد می باشد که140 کیلومتر طول دارد و آسفالته می باشد.

محور ابرکوه ـ مهریز که طول آن 170 کیلومتر است.

محور ابرکوه ـ آباده به طول 43 کیلومتر که به محور آباده ـ شیراز متصل می گردد.

محور ابرکوه ـ تفت (در مسير دسترسي به يزد ) به طول 125 کیلومتر می باشد.

ابرکوه - شیراز

رفت از ابرکوه

تعاونی

ساعت حرکت

تعاونی 17

03526822701

7:30 صبح

12:30 ظهر

17 عصر

تعاونی 12

03526826862

13 ظهر

برگشت از شیراز

تعاونی

ساعت حرکت

ترمینال کاراندیش

تعاونی 9_ جهان مهر

7313567-0711

7 صبح

13 ظهر

18 عصر

ترمینال کاراندیش

تعاونی 9_ میهن مهر

7315000-0711

18 عصر

ابرکوه - اصفهان

رفت از ابرکوه

تعاونی

ساعت حرکت

تعاونی 17

0352682270

6:40 صبح

تعاونی 12

03526826862

5:30 صبح

برگشت از اصفهان

تعاونی

ساعت حرکت

ترمینال صفه

تعاونی 9_ گیتی پیما

6732743-0311

16:30 عصر

ترمینال صفه

تعاونی 1_ ایران پیما

6732765-0311

15 عصر

ابرکوه - تهران

رفت از ابرکوه

تعاونی

ساعت حرکت

میدان همافر

7246522-0351

14 عصر

19 عصر

7246522-0351

12:30 ظهر

17:30 عصر

برگشت از تهران

تعاونی

ساعت حرکت

ترمینال جنوب

تعاونی 17

55185416-021

16:30 عصر

ترمینال جنوب

تعاونی 12

5-55185381-021

16 عصر

ابرکوه - یزد

رفت از ابرکوه

تعاونی

ساعت حرکت

تعاونی 17

03526822701

7 صبح

12 ظهر

تعاونی 12

03526826862

6:30 صبح

12 ظهر

رفت از ابرکوه

تعاونی

ساعت حرکت

میدان همافر

7246522-0351

14 عصر

19 عصر

7246522-0351

12:30 ظهر

17:30 عصر

ابرکوه - آباده

رفت از ابرکوه

تعاونی

ساعت حرکت

تعاونی 17

03526822701

7:30 صبح

10 صبح

رفت از ابرکوه

تعاونی

ساعت حرکت

ترمینال شهرداری آباده

3335400-0751

8:45 صبح

11:45 صبح