ردکردن این
مقاطع و رشته ها

مقاطع و رشته های تحصیلی دانشگاه آزاد ابر کوه

کاردانی

برق الکترونیک ( پیوسته , نا پیوسته )
حسابداری ( پیوسته )
حسابداری ( نا پیوسته )
آموزش زبان انگلیسی (ناپیوسته )
آموزش ابتدایی (ناپیوسته)
نرم افزار کامپیوتر (پیوسته)
نرم افزار کامپیوتر (نا پیوسته)
ساختمان( پیوسته)

کارشناسی ارشد

حقوق خصوصي
اقتصاد انرژي
برق – کنترل
عمران – سازه
برق- الکترونیک
مهندسی معماری
برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
فناوری معماری گرایش معماری دیجیتال

کارشناسی

عمران – عمران ( پیوسته )
تکنولوژی عمران(نا پیوسته )
تکنولوژی عمران-آب وفاضلاب(نا پیوسته)
تکنولوژی ساختمان ( نا پیوسته )
تکنولوژی برق قدرت (ناپیوسته )
تکنولوژی برق انتقال و توزیع (نا پیوسته )
تکنولوژی برق الکترونیک (ناپیوسته )
تکنولوژی معماری (ناپیوسته )
حقوق – حقوق ( پیوسته )
حسابداری (پیوسته )
علمی کاربردی حسابداری ( نا پیوسته)
حسابداری (پیوسته )
اقتصاد بازرگانی ( پیوسته )
آموزش زبان انگلیسی (نا پیوسته)
گیاه پزشکی (پیوسته)
علوم و صنایع غذایی (نا پیوسته )
کامپیوتر(ناپیوسته}
آموزش ابتدایی (ناپیوسته)

دکتری تخصصی

علوم اقتصادی گرایش پولی
علوم اقتصادي – اقتصاد اسلامي

مدیران گروه