ردکردن این

سومين همايش ملي “توسعه پايدار در مناطق خشك و نيمه خشك"

حمایت کنندگان تا كنون:

 • دانشگاه تهران
 • پردیس علوم و تحقیقات یزد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنجان
 • سازمان جهاد کشاورزی استان یزد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
 • اداره منابع طبیعی شهرستان ابرکوه
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد بافق
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردکان

تحت حمايت سایت مرجع دانش سيويليكا

محورهای همایش:

 • انرژی های نو و توسعه پایدار
 • انرژی تجدید پذیر و توسعه پایدار
 • صنعت برق و توسعه پایدار
 • مهندسی عمران و توسعه پایدار
 • شهرسازی و توسعه پایدار
 • توریسم درمانی و توسعه پایدار
 • محیط زیست و توسعه پایدار
 • منابع طبیعی و توسعه پایدار
 • معماری و توسعه پایدار
 •  منابع آب و توسعه پایدار
 • منابع آب و توسعه پایدار
 • کشاورزی و توسعه پایدار
 • تعاون و توسعه پایدار
 • صنعت و توسعه پایدار
 • بازار سرمایه و توسعه پایدار