ردکردن این

ساختار سازمانی

شماره تلفن های داخلی ، مستقیم و همراه همکاران دانشگاه

035-32838000 الی 8004

دکتر ابوالفتح عزیزی

ریاست دانشگاه

تلفن /فاکس: 32838025   داخلی: 213
تلفن همراه: –

کاظم مجرد

مسئول دفتر ریاست، پشتیبان شبکه

تلفن: 32838000 داخلی: 213
تلفن همراه: –

محمد علی اکرمی

بایگانی آموزش

تلفن /فاکس: 32838021  داخلی:222
تلفن همراه: –

دکتر اصغر کریمی

معاون دانشگاه

تلفن مستقیم/فاکس: 32838019   داخلی: 223
تلفن همراه: –

فیروزه استوار

دبیرخانه

تلفن مستقیم/فاکس: 32838011   داخلی: 214
تلفن همراه: —

امیر شمس

صندوق رفاه

تلفن مستقیم/فاکس: 32838021   داخلی: 216
تلفن همراه: –

سید حسام الدین داودی

روابط عمومی/توانمندسازی/ ثبت نام

تلفن /فاکس: 32838023 داخلی:234 
تلفن همراه: –

سمیه کمالی

کتابخانه /امور پایانامه / کارشناس پژوهش

تلفن مستقیم/فاکس: 32838013   داخلی: 276
تلفن همراه: — 

حسین اکرمی

رئیس اداره اداری و مالی

تلفن مستقیم: 32838007   داخلی: 217 
تلفن همراه: –

سید جلیل موسوی

آشپزخانه تالار زیتون

تلفن مستقیم/فاکس: 32838020   داخلی: 218 
تلفن همراه: –

خلیل ستار

تلفن مستقیم/فاکس: —
  داخلی: —
تلفن همراه: —

سید محمود رضا عزیزی

رئیس اداره آموزشی و پژوهشی

تلفن مستقیم/فاکس: 32838013   داخلی: 221
تلفن همراه: –

علی توحیدی

 دفتر فنی

تلفن /فاکس: 32838022  داخلی:226
تلفن همراه: –

مجتبی عزیزی

رئیس اداره دانشجویی و فرهنگی

تلفن مستقیم/فاکس: 32838019   داخلی: 227
تلفن همراه: –

سید مسعود صحافی

حراست/کارگزینی هیات علمی/گزینش

تلفن /فاکس: 32898010  داخلی:228
تلفن همراه: –

سیدحامد محقق

سرپرست مالی

تلفن مستقیم/فاکس:32838021  داخلی: 219
تلفن همراه: –

عباس حاتمی

تاسیسات دانشگاه

تلفن /فاکس: 32838022 داخلی:245
تلفن همراه: –

اکبر حکمت نیا

نگهبانی دانشگاه

تلفن مستقیم/فاکس: 32838008   داخلی: 248
تلفن همراه: –

مصطفی عابدی

نگهبانی دانشگاه

تلفن مستقیم/فاکس: 32838008   داخلی: 248
تلفن همراه: –

عنایت اله برزگر

نگهبانی دانشگاه

باز نشسته 

علی فلاح زاده

نگهبانی دانشگاه

تلفن مستقیم/فاکس: 32838008   داخلی: 248
تلفن همراه: –

محسن زارع زاده

امور شهریه

تلفن مستقیم/فاکس: 32838021   داخلی: 258
تلفن همراه: –

طیبه نیکی

امور فارغ التحصیلان

تلفن مستقیم/فاکس: 32838018  داخلی: 261
تلفن همراه: —

محمد حسین فلاحزاده

ناظر آموزش/ امتحانات

تلفن مستقیم/فاکس: 32838019   داخلی: 277
تلفن همراه: –

مجید امیدوار

کارشناس آموزش

تلفن مستقیم/فاکس: 32838014   داخلی: 242
تلفن همراه: –

عباس ولیئی

کارشناس آموزش

تلفن مستقیم/فاکس: 32838014   داخلی: 243
تلفن همراه: –

محمود کارگر

کارپرداز

تلفن مستقیم/فاکس: –   داخلی: —
تلفن همراه: –