ردکردن این

انجمن های علمی

دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه در نظر دارد به منظور پیشبرد اهداف انجمن های علمی از دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی به عنوان عضو و همکار، نیرو جذب نماید.

شرایط ورود به انجمن های علمی

1- اشتغال به تحصیل

2- گذراندن حداقل یک نیمسال تحصیلی

مشاوران انجمن های علمی دانشجویی

فرم ثبت نام الکترونیکی عضویت در انجمن های علمی

تاریخ تولد(Required)
جنسیت:(Required)

مشخصات تحصیلی

ترم ورود:(Required)
عکس پرسنلی دانشجو
انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.