Skip to content

مراحل اخذ پایان نامه

دانشجو موظف است استاد راهنمای رساله خود را حداکثر تا پایان نیمسال دوم دوره آموزشی خود انتخاب نماید. این انتخاب با تکمیل (فرم شماره 1) انجام می شود.

تذکر

  1. تخصص استاد راهنما باید حتما مرتبط با موضوع رساله دانشجو باشد.
  2.  در صورتیکه استاد راهنما و مشاور خارجی باشند باید حتما رزومه و حکم کارگزینی به این فرم پیوست گردد.

دانشجو پس از کسب نمره قبولی در امتحان جامع با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور، نسبت به ارائه موضوع پایان نامه خود (فرم شماره 2) اقدام می نماید و لازم است گواهی یکتایی موضوع از ایران داک نیز ضمیمه این فرم، تحویل کارشناس پژوهشی دانشگاه گردد.

دانشجو دو نسخه از پروپوزال و طرح تحقیق (کتابچه) را به کارشناس پژوهشی دانشگاه تحویل می دهد تا برای داوران تعیین شده ارسال گردد. نتیجه داوری به دانشجو اعلام می گردد.

پس از انجام اصلاحات مورد نظر داوران توسط دانشجو، کارشناس پژوهشی دانشگاه مراتب را جهت برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال به مدیر گروه اعلام می نماید. مدیر گروه هماهنگی لازم را جهت برگزاری جلسه دفاع در حضور اساتید راهنما و مشاور و داوران انجام می دهد.

پس از تصویب پروپوزال (فرم شماره 3) در این مرحله دانشجو فرم الف راتکمیل و به همراه 2 نسخه پروپوزال به کارشناس پزوهشی دانشگاه تحویل می دهد. کارشناس پژوهشی دانشگاه پس از تایید شورای پژوهشی دانشگاه یک نسخه از صورتجلسه دفاع، یک نسخه پروپوزال، فرمهای حق الزحمه داوران و فرم الف را جهت اخذ کد و پرداخت حق الزحمه به رئیس اداره خدمات آموزشی و پژوهشی دانشگاه ارسال می نماید.

پس از اتمام رساله دانشجو (با تایید مکتوب اساتید راهنما و مشاور) دانشجو میتواند با در دست داشتن رساله و مقاله مستخرج از رساله (با تایید مکتوب اساتید راهنما و مشاور) و تکمیل (فرم شماره 4) درخواست دفاع را به کارشناس پژوهشی دانشگاه تحویل نماید تا مقدمات دفاع فراهم گردد.

دفاع از رساله حداقل 15 روز بعد از تحویل تاییدیه داوران به حوزه پژوهشی دانشگاه و با تکمیل فرم اعلام آمادگی دفاع (فرم شماره 5) توسط دانشجو و تعیین زمان دفاع با هماهنگی کارشناس پژوهشی دانشگاه انجام می شود.