ردکردن این

نام و نام خانوادگی: طیبه نیکی

سمت: امور فارغ التحصیلان

مدرک تحصیلی: کارشناسی

امور فارغ التحصیلان

قابل توجه كليه دانشجويان مدارك لازم جهت تكميل پرونده وصدور مدرك:

مقاطع كارداني پيوسته /كارداني ناپيوسته /كارشناسي پيوسته

 1. ارزش تحصيلي(اقدام از طريق پست)
 2. اصل مدرك(پيش دانشگاهي /ديپلم متوسطه /فني وحرفه اي /كارو دانش )
 3. عكس جديد 4 قطعه    4*3
 4. كپي شناسنامه از تمام صفحات
 5. تمبر10،000 ريالي 2 قطعه(از طريق بانك ملي مركزي تهيه شود )
 6. فيش55،000 ريالي جهت رشته هاي كارداني (بانك ملي مركزي شماره حساب 0104460446004 زبر جد سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي)
 7. فيش 110،000 ريالي جهت رشته هاي كارشناسي(بانك ملي مركزي شماره حساب 0104460446004 زبر جد سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي)

مقطع كارشناسي نا پيوسته

 1. تاييديه تحصيلي دوره كارداني(به بايگاني آموزش واحد ابركوه مراجعه شود)
 2. ريز نمرات دوره كارداني(به بايگاني آموزش واحد ابركوه مراجعه شود
 3. عكس جديد 4 قطعه  4*3
 4. كپي شناسنامه از تمام صفحات
 5. اصل دانشنامه دوره كارداني
 6. تمبر10،000 ريالي 2 قطعه(از طريق بانك ملي مركزي تهيه شود )
 7. فيش 110،000 ريالي جهت رشته هاي كارشناسي(بانك ملي مركزي شماره حساب 0104460446004 زبر جد سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي)

تذكر: درصورت ناقص بودن مدارك فوق در پرونده تحصيلي عواقب ناشي از عدم صدور مدرك به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

قابل توجه كليه فارغ التحصيلان مدارك لازم جهت دريافت مدرك:

 1. تكميل پرونده(شرايط فوق الذكر)
 2. ارائه اصل وتصوير كارت پايان خدمت/كارت معافيت دايم…
 3. ارايه كارت دانشجوئي درصورت عدم ارائه
 4. ارايه اصل مدرك تحصيلي در صورت عدم ارائه
 5. ارايه برگ تسويه حساب در صورت عدم ارائه
 6. تكميل فرمهاي مربوطه
 7. ارايه گواهي موقت درهنگام دريافت دانشنامه(در صورت دريافت گواهي موقت)
 8. حضور شخص دانشجو يا وكيل دانشجو با ارايه وكالت نامه محضري (صادر در محضرخانه اسناد رسمي) با ارايه كارت شناسايي معتبر
 9. عدم بدهي به تاييد امور شهريه وصندوق رفاه دانشجويي
 10. عدم وجود وام بلند مدت جهت دريافت دانشنامه  به تاييد صندوق رفاه دانشجويي

توجه:فارغ التحصيلان ذكور(مرد)دانشگاه ميتوانند با ارايه يكي از مدارك زير مدرك فارغ تحصيلي اعم از گواهينامه موقت ،دانشنامه و ريز نمرات قابل ترجمه خود را دريافت نمايند.

 1. كارت پايان خدمت دوره ضرورت كارت معافيت دايم
 2. كارت معافيت موقت در مدت اعتبار آن(بدون غيبت اوليه)
 3. گواهي نيروهاي نظامي و انتظامي مبني بر استخدام در نيروهاي مذكر
 4. گواهي اشتغال به خدمت دوره ضرورت از نيروهاي نظامي و انتظامي بدون قيد غيبت اوليه
 5. گواهي اشتغال به تحصيل درمقاطع دانشگاهي بالاتر
 6. برگ اعزام به خدمت بدون مهر غيبت در مدت اعتباري آن
 7. گواهي صادره از سازمان وظيفه عمومي يا معاونت عمومي فرماندهي انتظامي استانها
 8. گواهي اشتغال به خدمت يا تحصيل دروزارت بهداشت درمان وآموزش پزشكي-آموزش و پرورش-سازمان كشتيراني ج.ا.ا-آموزشگاه فنون هواپيمايي در ارتباط با متعهدين خدمت در سازمانهاي مذكور(موضوع مواد 6و7و8و9 قانون وظيفه عمومي)

قابل توجه كليه فارغ التحصيلان جهت دريافت ريز نمرات جهت ترجمه موارد ذيل لازم ميباشد:

 1. حضور شخص دانشجو يا وكيل دانشجو
 2. صدور دانشنامه تحصيلي
 3. كارت پايان خدمت/كارت معافيت و…
 4. واريز مبلغ 55،000ريال به شماره حساب 0101160446004 زبرجد سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي نزد بانك ملي مركزي
 5. تصوير دانشنامه تحصيلي
 6. تهيه ريزنمرات توسط امور فارغ تحصيلان واحد جهت ارسال به سازمان مركزي

قابل توجه كليه فارغ التحصيلان دستورالعمل صدور گواهينامه و دانشنامه المثني:

 • مدارك مفقود شده
 1. اخذ تعهد از فارغ التحصيل مبني بر عودت مدرك به دانشگاه در صورت پيدا شدن وقبول مسئوليتسو استفاده از مدرك مربوطه
 2. اعلام مفقود شدن مدرك به سازمان مركزي توسط دانشگاه
 3. انجام تشريفات مربوط به اعلام مفقود شدن مدارك
 4. اخذ هزينه هاي مرتبط با صدور المثني
 5. تنظيم وارسال مدرك لازم جهت صدور مدرك المثني از سوي واحد به سازمان
 • مدرك آسيب ديده وغيرقابل استفاده
 1. ارايه اصل مدرك آسيب ديده به واحد دانشگاهي كه غير قابل استفاده بودن آن بهتشخيص وتاييد واحد دانشگاهي برسد.
 2. درخواست صدور المثني با ذكر علت آسيب ديدگي مدرك توسط فارغ التحصيل
 3. پرداخت هزينه صدور مدرك

لازم به ذكر است صدور مدرك المثني به هر علت تنها يكبار انجام مي گيرد ومجددا مدرك ديگري صادر نخواهد شد.