ردکردن این

روز: بهمن ۷, ۱۳۹۹ (فرمت تاریخ بایگانی روزانه)

دوره ملی بینش مطهر

  دوره بینش مطهر به صورت سیر مطالعاتی کتب نظام مند شهید مطهری در ۱۱ مرحله تنظیم شده است . بینش مطهر با هدف کادر سازی و کادریابی تربیت مربی و مدرس، ایجاد نظام