acheter cialis

امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

آيين نامه آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي

ضمیمه 1:

آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

مصوب جلسه 304 مورخ 16/7/1374 شورای عالی برنامه ریزی پس از انطباق با مواد آیین نامه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

تعریف:

واژه های شاهد و ایثارگر در این آیین نامه به شرح زیر تعریف می شوند:

الف : واژه شاهد به فرزند و زوجه شهید ، مفقود الاثر ، اسیر و جانباز 70 درصد و بالاتر اطلاق می شود.

ب: واژه ایثارگر یکی از مصادیق زیر اطلاق می شود:

- رزمنده ای که حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه داشته باشند.

- جانبازی که حداقل 25 درصد نقص عضو داشته باشد.

- آزاده ای که حداقل 6 ماه سابقه اسارت داشته باشد.

تبصره الحاقی به ماده 4:  به دانشجوی جانباز که به علت ادامه درمان نتواند در مهلت تعیین شده برای ثبت نام مراجعه کند اجازه داده می شود ( مشروط براینکه گواهی پزشکی معتبری که به تایید کمیسیون پزشکی و یا پزشک معتمد دانشگاه رسیده باشد ارائه نماید) تا قبل از سپری شدن سه شانزدهم هر درس انتخاب واحد نماید. مدت تاخیر به عنوان غیبت دانشجو محسوب نمی گردد.

تبصره الحاقی به ماده 19: دانشجویان شاهد و ایثارگر می توانند در هر نیسمال حداقل 10 واحد انتخاب کنند.

تبصره الحاقی به ماده 27: دانشجوی شاهد و ایثارگر که با گذراندن 8 واحد درسی فارغ التحصیل می شود، در صورتی که میانگین نمرات نیمسال ماقبل او حداقل 15 باشد، می تواند در دوره تابستانی حداکثر 8 واحد انتخاب کند .

تبصره الحاقی به ماده 31 و 35: دانشجوی ایثارگری که به دلیل انجام معالجات پزشکی ناشی از صدمات جنگ نتواند در جلسه و یا جلسات امتحانی درس یا دروس گرفته شده شرکت کند، با تایید مدارک توسط کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه ، می تواند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی ذی ربط تعیین می شود حداکثر تا پایان نیمسال بعدی در امتحان آن درس یا دروس شرکت نماید . در غیر این صورت درس یا دروس مذکور حذف می شود.

تبصره الحاقی به ماده 31 و 35: تشخیص موجه یا غیر موجه بودن غیبت دانشجویان شاهد و ایثارگر در کلاس وسر جلسه امتحان با ستاد امور دانشحویان شاهد و ایثارگر دانشگاه می باشد.

تبصره الحاقی به ماده 37: دانشجوی شاهد و ایثارگر ، می تواند دو درس نظری خود را تا 5 هفته مانده به پایان نیمسال تحصیلی حذف نماید. مشروط براینکه تعداد واحدهای باقیمانده او از 10 واحد کمتر نشود.

تبصره الحاقی به ماده 38: تشخیص قادر نبودن به ادامه تحصیل در نیمسال مورد نظر، برای دانشجویان شاهد و ایثارگر با ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر می باشد.

مدت زمان امتحان(میان ترم و پایان ترم) برای دانشجویان جانباز، با توجه به وضعیت امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه، حداکثر تا 2 برابر مدت زمان معمول آن قابل افزایش است.

تبصره الحاقی به ماده 44: نمرات مردودی سه درس دانشجویان شاغل به تحصیل جانباز با حداقل 35% جانبازی و زوجه جانباز 50% به بالا (ورودی های 67 به بعد)در میانگین نمرات آنان محسوب نمی شود، مشروط بر اینکه نمرات هر یک از دروس مزبور پس از اخذ آنها در اولین فرصت ممکن و شرکت در امتحان های آن کمتر از 12 نباشد.

برای دانشجویان جانبازی که درصد جانبازی آنان بیش از 35% باشد، به ازای هر 10% اضافه جانبازی ، یک درس به سه درس فوق افزوده می شود و در هر حال تعداد دروس حذف شده نباید از 5 درصد تجاوز نماید. دانشجویان ایثارگر می توانند دروس مزبور را با رعایت سایر شرایط در دو نیمسال تکرار کند.

تبصره الحاقی به ماده 48: در صورتی که مرخصی برای درمان صدمات ناشی از جنگ باشد و مدت درمان بیش از یک ماه ادامه یابد و مدارک مربوط مورد تایید کمیسیون پزشکی یا پزشک معتمد دانشگاه باشد، آن نیمسال جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب نمی شود.

تبصره الحاقی به ماده 52 و تبصره آن: برای دانشجویان شاهد و ایثارگر، نمرات دروس گذرانده شده که در دانشگاه مقصد پذیرفته نشده است، در میانگین او محاسبه نمی شود . برای انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر،گذراندن حداقل 14 واحد درسی کفایت می کند.

تبصره الحاقی به ماده 4-58: دانشجویان شاهد و ا یثارگر می توانند در صورت موافقت شورای آموزشی دانشگاه فارغ از شرایط احراز رتبه نسبی،از مقطع بالاتر به مقطع پایین تر تغییر رشته دهند.

این آیین نامه در جلسه شماره 304 مورخ 16/7/74 شورای عالی برنامه ریزی به تصویب رسید و با تصویب آن کلیه مقررات مغایر لغو می گردد و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.

 
1160امروزmod_vvisit_counter
1540دیروزmod_vvisit_counter
2907این هفتهmod_vvisit_counter
9344هفته گذشتهmod_vvisit_counter
25821این ماهmod_vvisit_counter
35608ماه گذشتهmod_vvisit_counter
1807486کل بازدیدهاmod_vvisit_counter

بازدیدکنندگان: 7 مهمان حاضر
از تاریخ 10 آبان 1389

alfa shell indir shell indir

shell indir

alfa shell indir

wso shell indir

r57 shell indir