امروز، [شما جوانان‏] عناصر مؤثريد؛ ولى فردا ستونهاى انقلاب هستيد. توجه كنيد انقلاب را با ريشه ‏ها و مبانى فكرى و منطقيش، بدرستى بشناسيد. پيشرفتهايى كه در المپيادهاى رياضى و فيزيك و شيمى و ... به دست آورديم، نشان داد ما جوانهايى داريم كه از استعدادهاى بالايى برخوردارند. جوان، آن هم داراى علم و معرفت، آن هم در صراط تحصيل دانش براى اداره‏ ى كشور در آينده داراى ارزش است.

مقام معظم رهبری

مدیر پژوهش


سمت:
مدیر پژوهشی
نام: حجت الله
نام‌خانوادگي: محمدی
مدرک: كارشناسي ارشد
رشته: حقوق
ازدانشگاه: آزاد واحد یزد
تلفن:
03532838015
تلفن/داخلي: 03532838000/221
فاکس:03532838018سمت:
كارشناس‌ پژوهش
نام: مرضیه
نام‌خانوادگي: اکرمی
مدرک: كارشناسی
رشته: زمین شناسی
ازدانشگاه: دانشگاه اصفهان
تلفن: 03532838013
تلفن/داخلي: 32838000/276سمت:
متصدر امور پژوهش
نام: طیبه
نام‌خانوادگي: نیکی
مدرک: دیپلم
رشته: ریاضی فیزیک
ازدانشگاه: -
تلفن: 03532838013
تلفن/داخلي: 32838000/276